ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

kod-1

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ใหม่ล่าสุด
⇒ การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ ยกเลิก
⇒ การเก็บรักษาเงินของหน่วยงานย่อย ยกเลิก

⇒ ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 (แบบฟอร์มบัญชี)

⇒ ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง เดิม
⇒ ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หม่

⇒ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

⇒ สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

⇒ เงินรายได้สถานศึกษา

⇒ เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ อื่น ๆ 

    หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว 4502 ลว. 9 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
   ⇒ ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน
   ⇒ ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ
    รายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ (พศ.2535 เดิม)
    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
    ระเบียบระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. 2526
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา
     หนังสือเวียนการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
    สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

kumue-1
  ⇒ คู่มือดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
    แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ปรับแก้แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
⇒ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
⇒ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
⇒ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⇒ สพฐ. สั่งชะลอการจัดซื้อหนังสือเรียนและปรับแก้ แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

⇒ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

obrom-1
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบััติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด
1) ด้านการเงิน
            1.1 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร
            1.2 งบบุคลากร 
            1.3 ค่าตอบแทน  เอกสารเบิกจ่าย  แบบค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยประชุม วิทยากรบุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา
            1.4 ค่าสาธารณูปโภค เอกสารเบิกจ่ายแบบฟอร์ม
            1.5 ค่าใช้สอย เอกสารเบิกจ่าย
            1.6 ค่าวัสดุ  เอกสารเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างขอซื้อ ตัวอย่างขอจ้าง
            1.7 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
            1.8 การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 เตือนความจำ
            1.9 การดำเนินงานด้านการเงินของสถานศึกษา
           1.10 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
2) ด้านบัญชี  โจทย์ฝึกปฏิบัติ เฉลย
3) ด้านพัสดุ
            3.1 แผนภูมิเฉพาะเจาะจง
            3.2 ว 119
            3.3 แบบฟอร์มบันทึกตาม ว 119
            3.4 แบบฟอร์มซื้อ เฉพาะเจาะจง   ตัวอย่าง
            3.5 แบบฟอร์มจ้าง เฉพาะเจาะจง  ตัวอย่าง
            3.6 ตัวอย่างซื้อครุภัณฑ์เฉพาะเจาะจง
            3.7 การบริหารทรัพย์สิน

  เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2559  หัวข้อ การควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1  2  3

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2560  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
       – หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. ไฟล์ 1  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ไฟล์ 2 ที่มาของมาตรการเรื่องราคากลาง
       – หัวข้อการควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. ไฟล์ 1  ไฟล์ 2 

    เอกสารบรรยายในวันประชุมผู้บริหาร วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดย ตสน.สพป.ระนอง  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้านการเงิน ด้านพัสดุ

Attachments