โรงเรียนในอำเภอกะเปอร์

– ประชาอุทิศ
– ชนม์พัฒนา
– บ้านบางปรุ
– บ้านห้วยเสียด
– บ้านด่าน
– บ้านเชี่ยวเหลียง
– บ้านบางหิน
– บ้านชาคลี
– บ้านทองหลาง
– บ้านนา
– บ้านบางเบน
– บ้านสำนัก