โรงเรียนในอำเภอกระบุรี

– นิคมสงเคราะห์
– บ้านหินวัว
– บ้านทุ่งมะพร้าว
– บ้านน้ำขาว
– เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)
– บ้านดอนกลาง
– บ้านปลายคลอง
– บ้านบกกราย
– บ้านบางกุ้ง
– กระบุรี
– บ้านน้ำจืดน้อย
– บ้านบางสองรา
– บ้านทับจาก
-วัดสุวรรณคีรี
– บ้านหนองจิก
– บ้านหาดจิก
– บ้านคลองเงิน
– บ้านปลายคลองวัน
– บ้านสองพี่น้อง
– มัชฌิมวิทยา
– ทับหลีสุริยวงศ์
– บ้านลำเลียง
– บ้านสองแพรก
– ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)