ปีการศึกษา 2556

ตารางที่  1  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตารางที่  2  ขนาดพื้นที่และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินของโรงเรียน (สังกัด สพป.ระนอง)

ตารางที่  3  ประชากรวัยเรียน จำแนกตามอายุ รายตำบล

ตารางที่  4  โรงเรียน จําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน เปนรายอําเภอ  (สังกัด สพป.ระนอง)

ตารางที่  5  โรงเรียน  หองเรียน  นักเรียน  และครู  จําแนกรายอําเภอ  (สังกัด สพป.ระนอง)

ตารางที่  6  นักเรียน หองเรียน จําแนกรายอําเภอ (สังกัด สพป.ระนอง)

ตารางที่  7  จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกรายโรงเรียน (สังกัด สพป.ระนอง)

ตารางที่  8  นักเรียน หองเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  9  นักเรียน หองเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  10  นักเรียน หองเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1,500 คน) สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  11  นักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  12  นักเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนสังกัดอื่น จำแนกรายโรงเรียน

ตารางที่  13  นักเรียนจําแนกตามสัญชาติในแต่ละระดับการศึกษา จําแนกรายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  14  นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ จำแนกรายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  15  นักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  16  นักเรียนพิการ จําแนกตามประเภทความพิการ รายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  17  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา รายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  18  นักเรียนออกกลา่งคัน  จำแนกตามสาเหตุ สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  19  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ที่ศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  20  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน

ตารางที่  21  ข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและอำเภอ สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  22  ข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา รายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  23  ข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะและอำเภอ สังกัด สพป.ระนอง

ตารางที่  24  ข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะและรายโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง

Attachments