งานสวัสดิการ

ดาวโหลดระเบียบสวัสดิการ

01ระเบียบสพป.ระนองว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน พ.ศ.2555
02ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการออมทรัพย์ฯ
03หลักเกณฑ์และวิธีการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยฯ
04หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายผลตอบแทนค่าหุ้น
05หลักเกณฑ์และวิธีการให้สมาชิกกูเงินสวัสดิการ
06หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการภายในฯ
07หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะอนุกรรมการฯ
08หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มหุ้น ลดหุ้นฯ
09ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกฯ
10ข้อกำหนดเงินกองทุน
11ระเบียบฯว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
12ระเบียบสวัสดิการเงินกู้
13ระเบียบสวัสดิการใหม่
14 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

ดาวโหลดแบบฟอร์มสวัสดิการ

แบบฟอร์มขอลดหุ้น
แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการ
แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา บุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันฉุกเฉิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสามัญ
แบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการ
แบบฟอร์มสัญญาจำนองหุ้น
แผ่นพับประกอบการกู้ยืม
แบบฟอร์มคำขอกู้และสํญญาฉุกเฉิน
แบบฟอร์มคำขอกู้และสํญญาสามัญ
แบบฟอร์มคำขอกู้และสํญญาฉุกเฉินพิเศษ (COVID-19)