บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่

นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

บทบาทหน้าที่

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางอรพินท์  คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บทบาทหน้าที่

นางปริยาภัสร์  ศรีมณีรักษ์  นักจิตวทิยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่

นายบารมี  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่

นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี  พนักงานธุรการ

บทบาทหน้าที่