บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางอรพินท์  คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางปริยาภัสร์  ศรีมณีรักษ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่

นายบารมี  บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง

บทบาทหน้าที่

นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี  พนักงานธุรการ

บทบาทหน้าที่