บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่

นางอรพินท์  คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บทบาทหน้าที่

นางปริยาภัสร์  ศรีมณีรักษ์  นักจิตวทิยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่

นายบารมี  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่

นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี  พนักงานธุรการ

บทบาทหน้าที่