กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุชีพ ช่วยแก้ว
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 069-6533519

นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 081-872-2719


นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 081-535-5253


นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 062-165-6249


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 094-395-5622


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 095-584-6120


นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 061-774-8899


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 081-394-5163


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 089-291-7272


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 080-315-5018