กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 095-428-6243


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 080-419-4453


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 094-395-5622


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 095-584-6120


นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 062-653-5351


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 081-394-5163


นางสาวกชพร ณ ระนอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 085-546-5593


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 080-315-5018