กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


นางวันดี ละศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายจตุรภัทร  พูลแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ