กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 093-528-2878


นางวันดี ละศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 090-604-4413


นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 081-535-5253


นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 062-165-6249


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 094-395-5622


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 095-584-6120


นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 061-774-8899


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 088-749-1376


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 089-291-7272


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 080-315-5018