โรงเรียนในอำเภอสุขสำราญ

– บ้านภูเขาทอง
– บ้านทะเลนอก
– บ้านกำพวน
– บ้านสุขสำราญ
– บ้านบางมัน
– บ้านแหลมนาว
– ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
– บ้านควนไทรงาม
– บ้านบางกล้วยนอก