ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

NEW
ข้อมูล 10 มิ.ย.2562
คำชี้แจง (แบบโรงเรียน)
แบบโรงเรียน
แบบฟอร์ม2
(ให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลทั้ง 2 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มต่างๆ
– แบบฟอร์มย้ายครู ว16 ปี 2558
– แบบคำขอมีบัตร
– แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
– แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ
 แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
– แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่ม
–  แบบคำขออนุญาตยืม/ถ่ายเอกสาร ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
–  แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ลูกจ้างชั่วคราว
– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว
– ใบลาออกจากราชการ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม (ว 21)
– แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี