หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

 

งานสรรหา
-2559-ว24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
-2562-685 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
-2560-ว24 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
-2560-ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-2560-ว30 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
-2561-ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
-2561-ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูฯ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
-2561-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
-2561-ว26 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
-2562-ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สพป.ระนอง

 

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
-พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
-เอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานอัตรา
-คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
-ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

 

Attachments