เอกสารเผยแพร่กลุ่มนโยบายและแผน

 

plan11

data plan

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

♦ คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
♦ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2563

♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
♦ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
♦ แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
♦ แนวทางการปฏิบัติการรวม เลิก เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
♦ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
♦ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
♦ แผนใช้จ่ายงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
♦ แผนใช้จ่ายงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
♦ แผนใช้จ่ายงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
♦ แผนใช้จ่ายงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒)
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๔)

download