เอกสารเผยแพร่กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

แผนใช้จ่ายงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
     – คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (งานธุรการ)
     – คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (งานนโยบายและแผน)
     – คู่มือการปฏิบัติงานรายงานบุคคล (งานงบประมาณ)
     – คู่มือการปฏิบัติงานรายงานบุคคล (งานติดตามและรายงานผล)                                         

 คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา                                                                                                                                   

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566

————————————————————————————————————————-