กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


นายษณกร เสนาะเสียง

ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายวัลลภ บัวเกตุ

เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
สารสนเทศและการสื่อสาร