ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 2 แสดงขนาดพื้นที่และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินของโรงเรียน (สังกัด สพป.ระนอง)
ตารางที่ 3 ประชากรวัยเรียนจำแนกตามอายุ จังหวัดระนอง ปี 2556 รายตำบล
ตารางที่ 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน เป็นรายอำเภอ (สังกัด สพป.ระนอง)
ตารางที่ 5 โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน และครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557 (สังกัด สพป.ระนอง)
ตารางที่ 6 นักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายอำเภอ (สังกัด สพป.ระนอง)
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง
ตารางที่ 8 นักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) ปีการศึกษา 2557 (สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 9 นักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) ปีการศึกษา 2557 (สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 10 นักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 -1,500 คน) ปีการศึกษา 2557 (สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57)
ตารางที่ 12 นักเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนสังกัดอื่น ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 13 นักเรียนจำแนกตามสัญชาติในแต่ละระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน (สังกัด สพป.ระนอง)
ตารางที่ 14 นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน ( สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 15 นักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส รายโรงเรียน ( สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 16 นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทความพิการ รายโรงเรียน (สังกัด สพป.ระนอง )
ตารางที่ 17 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคันตามสาเหตุ สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 18 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2556 และศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 19 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2556 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 20 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายอำเภอ
ตารางที่ 21 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 22 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายอำเภอ
ตารางที่ 23 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 24 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 25 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 26 ข้อมูลนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายท้องถิ่น
ตารางที่ 27 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 28 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียนของโรงเรียนพระปริยัตะรรมวัดตโปทาราม ปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 29 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นเรียน สังกัด สพม.14 ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 30 ข้อมูลนักศึกษา ห้องเรียนรายชั้น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 31 ข้อมูลนักศึกษา รายชั้นของวิทยาลัยชุมชนระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน
ตารางที่ 32 ข้อมูลนักเรียนตามระดับการศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2557 จำแนกรายอำเภอ