กลุ่มนโยบายและแผน

 


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทร : 064-4514261

หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 089-6539715

หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทร : 095-2565246

หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางสาวสุภัคธณิดา  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 080-3692491

หน้าที่รับผิดชอบ