กลุ่มนโยบายและแผน

 


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร :
หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางสาวกาญจนี  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 080-3692491
หน้าที่รับผิดชอบ

 

Attachments