กลุ่มนโยบายและแผน

 


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 064-4514261

หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 089-6539715

หน้าที่รับผิดชอบ

 


นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 092-6955056

หน้าที่รับผิดชอบ

 

นางสาวสุกัญญา  กาซัม
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-8940125

หน้าที่รับผิดชอบ