เอกสารเผยแพร่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คู่มือการจัดการศึกษาทางเลือก

        >>> สำหรับสถานประกอบการ

        >>> สำหรับครอบครัว

        >>> สำหรับองค์กรวิชาชีพ

        >>> สำหรับบุคคล

        >>> สำหรับชุมชน

>>> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2563

>>> แบบฟอร์มการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

>>> พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับเผยแพร่) 2560

>>> มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

>>> พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

>>> คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

>>> คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

>>> พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

>>> คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

>>> คู่มือการจัดการศึกษาครอบครัว ระดับสำนักงานเขพตื้นที่การศึกษา

        ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

>>> รายงานการประเมินจัดประชุมสัมมนา บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

       1. เนื้อหารายงานผลการประเมินฯ

       2. ปกหน้า

       3. ปกหลัง

>>> แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

>>> แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ

>>> แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

>>> ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา ฯลฯ 2561

แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ืนฐาน

>>>1. แนวทางการรับนักเรียน

>>>2. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

>>>3. แบบกรอกข้อมูล

>>>4. แบบ พฐ.

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานด้านการมีจิตอาสาฯ

>>>1. ปก

>>>2. คู่มือ1

>>>3. คู่มือ2

>>>4. คู่มือ3

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน

>>ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสภานักเรียน

คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด [ BE SMART SAY NO TO DRUGS ] – สำนักงาน ป.ป.ส. (10.2564)