ปีการศึกษา 2559

ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ในจังหวัดระนอง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ตารางที่ 2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ในจังหวัดระนอง
ตารางที่ 3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระนอง
ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ในปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษาสังกัดต่างๆ จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดอื่น ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 8 จำนวนประชากรวัยเรียนรายตาบล จังหวัดระนอง ปี 2559 จำแนกตามอายุ
ตารางที่ 9 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน เป็นรายอำเภอ
ตารางที่ 10 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกเป็นรายอำเภอ
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้น สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน (83 โรงเรียนกับ 1 สาขา)
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน (39 โรงเรียนกับ 1 สาขา)
ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 ( 38 โรงเรียน)
ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 -1,500 คน) สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 ( 6 โรงเรียน)
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 ( 25 โรงเรียน)
ตารางที่ 16 ข้อมูลสัญชาตินักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนพิการในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทความพิการ
ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียนออกกลางคันในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสาเหตุของการออกกลางคัน
ตารางที่ 21 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 และศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 22 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 23 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 24 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 25 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 26 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายท้องถิ่น
ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นเรียน สังกัด สพม.14 ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 33 จำนวนนักศึกษา ห้องเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับชั้นเรียน
ตารางที่ 34 จำนวนนักศึกษา ห้องเรียนของวิทยาลัยชุมชนระนอง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสาขาที่เปิดสอน
ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2559 จาแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 36 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ