บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
             ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>> บทบาทหน้าที่ <<<   

 

นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

>>> บทบาทหน้าที่ <<<