ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายภพเดชา บุญศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางวันดี ละศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง