เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slider

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการนำส่งเงินให้ สพป.ระนอง
1.ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ส่งผ่านธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
2.ผ่านเครื่อง EDC (ติดต่อที่ สพป.ระนอง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563
มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564
เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564

งบทดลองรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง

ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563
มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564
เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564 รายละเอียดแนบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส

ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564สรุปผลไตรมาสที่ 4แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แผนภูมิภาพ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ .2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน
**คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1
**คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

download1

 

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027