เอกสารเผยแพร่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slider

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
***ขณะนี้โรงเรียนสามารถส่งเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้
1.ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ส่งผ่านธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
2.ผ่านเครื่อง EDC (ติดต่อที่ สพป.ระนอง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน 2562ธันวาคม 2562
มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563
เมษายน 2563พฤษภาคม 2563มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563

งบทดลองรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง
เดือนกันยายน 2562

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน 2562ธันวาคม 2562
มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563
เมษายน 2563พฤษภาคม 2563มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563 รายละเอียดแนบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน 2562ธันวาคม 2562สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2563พฤษภาคม 2563มิถุนายน 2563สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แผนภูมิภาพ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ .2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน
**คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1
**คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

download1

 

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027