บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน

นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งานบัญชี

นางพรทิพา  มีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัสดุ

นางสุดา  เจี่ยกุญธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวศริญญา  บุหงา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริพร  บุญเซียม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ