บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสุดา  เจี่ยกุญธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 077-800028
โทร. 065-324-4197

นางปรารถนา  แสงระวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 077-800028
โทร. 062-691-8959

นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 077-800028
โทร. 081-367-2041

นางมะลิวัลย์ แสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 077-800028
โทร. 087-093-0538

นางสาวนัฏพร  เพ็ชรชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 077-800028
โทร. 092-797-0455

นางนิตยา  ดุสิตพันธ์
พนักงานธุรการ ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 081-198-8718

นายสิปปกร  ลาภวงศ์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-793-6794

นายปรีญะเลิศ  พัฒนา
ช่างไฟฟ้า ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-590-6197

นายปิยะวุฒิ  เฟื่องฟู
ช่างไฟฟ้า ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 086-277-1081

 

นายมานพ  ตรีสงวนจันทร์
พนักงานขับรถ ส 2
โทร. 077-800028
โทร. 081-090-0987

นายพิรม  บุญนัุย
ช่างปูน ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-788-3123

 

นายวาทิตย์ ภู่สุรัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 063-075-4680

นางสาวอุษามณี  เชิดชู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 092-884-8858

นางสาวกรรณิกา ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 063-437-2499