บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางปรารถนา  แสงระวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 077-800028
โทรศัพท์ 062-6918959

นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางมะลิวัลย์ แสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนัฏพร  เพ็ชรชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
077-800028

นางนิตยา  ดุสิตพันธ์
พนักงานธุรการ ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายสิปปกร  ลาภวงศ์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายปรีญะเลิศ  พัฒนา
ช่างไฟฟ้า ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายปิยะวุฒิ  เฟื่องฟู
ช่างไฟฟ้า ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายมานพ  ตรีสงวนจันทร์
พนักงานขับรถ ส2
โทรศัพท์ 077-800028

นายพิรม  บุญนัย
ช่างปูน ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายณัฐพงศ์  ไฝงาม
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นางสาวอุษามณี  เชิดชู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028