ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดอื่น ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 3 จำนวนประชากรวัยเรียนรายตำบล จังหวัดระนอง ปี 2558 จำแนกตามอายุ
ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน เป็นรายอำเภอ
ตารางที่ 5 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียนและครู สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกเป็นรายอำเภอ
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง จำแนกตามเครือข่ายการจัดการศึกษา 9 เครือข่าย
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้น สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายอำเภอ
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้น สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน (83 โรงเรียนกับ 1 สาขา)
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 ( 36 โรงเรียนกับ 1 สาขา)
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 ( 45 โรงเรียน)
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 -1,500 คน) สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 ( 6 โรงเรียน)
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 ( 25 โรงเรียน)
ตารางที่ 13 ข้อมูลสัญชาตินักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนพิการในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทความพิการ
ตารางที่ 17 ข้อมูลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูง
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนออกกลางคันในโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาเหตุของการออกกลางคัน
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 และศึกษาต่อในปีการศึกษา2558
ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2557 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 21 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายอำเภอ
ตารางที่ 22 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 23 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายอำเภอ
ตารางที่ 24 ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายท้องถิ่น
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายชั้นเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนรายชั้นเรียน สังกัด สพม.14 ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน
ตารางที่ 31 จำนวนนักศึกษา ห้องเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับชั้นเรียน
ตารางที่ 32 จำนวนนักศึกษา ห้องเรียนของวิทยาลัยชุมชนระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขาที่เปิดสอน
ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายอำเภอ