บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทร 086-942-3292