บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุชีพ ช่วยแก้ว
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 069-6533519

                                             

                                  นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
                                        รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
                               เบอร์โทร 081-872-2719


นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทร 086-942-3292