บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>> บทบาทหน้าที่ <<<   

 

นายจตุรภัทร พูลแก้ว
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>> บทบาทหน้าที่ <<<   

 

นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

>>> บทบาทหน้าที่ <<<