นายวัลลภ บัวเกตุ

นายวัลลภ บัวเกตุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสารงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ช่วยจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
 2. ช่วยงานศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 3. ช่วยงานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. ช่วยการพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
 5. ช่วยงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 6. ช่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
 7. ช่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
 8. ช่วยงานติดตามประเมิลผลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 9. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ Webmaster Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 10. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ Admin ระบบ AMSS++ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 11. ช่วยสนับสนุนการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 12. ช่วยงานธุรการ
 13. ช่วยงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 14. ช่วยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา (OBEC EMIS)
 15. ช่วยการติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา (OBEC EMIS,DMC)
 16. ช่วยการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. ช่วยปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
  1. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และสถานศึกษา
  2. จัดทำทะเบียนคุมสื่อ เครือข่าย และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ทั้งในองค์กร และสถานศึกษา
  3. จัดให้มีการพัฒนา และให้ความรู้แก่บุคลากรในเครือข่ายให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กร และสถานศึกษา
  4. วางแผน และจัดกิจกรรมร่วม เพื่อสร้างทีมงาน
  5. จัดทำคู่มือ และสร้างกลยุทธ์การนำความรู้ไปสู่การประชาสัมพันธ์
  6. พัฒนาทักษะด้านการใช้สื่อ ICT เช่น E-Mail, SMS, Internet ฯลฯ
  7. สร้างความพร้อมแก่เครือข่ายในด้าน
   • การเขียนข่าว,สารคดี,บทความ
   • การพูดสัมภาษณ์ หรือการแถลงข่าว
   • การให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ
   • การใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ การจัดทำเว็บไซต์ การส่ง Email
   • การถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายทำวีดีโอ
  8. การแก้ปัญหา และให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์
 18. ช่วยปฏิบัติงาน