กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 093-528-2878


นางวันดี ละศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เบอร์โทร 090-604-4413


นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทร 086-942-3292