นางสาวอรพรรณ ธนบัตร


งานธุรการ

8. นางสาวอรพรรณ ธนบัตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                            8.1 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

                            8.2 งานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

                            8.3 การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม และกรณีย้ายไป ย้ายมา ต่างสังกัด

                            8.4 การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

                            8.5 การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

                            8.6 การขออนุญาตลา และควบคุมวันลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา

                            8.7 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงานในระบบ e-filling)

                            8.8 การรายงานข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม

                            8.9 งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P – OBEC)

                            8.10 การจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            8.11 งานให้บริการการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16

                            8.12 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และการขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

                            8.13 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิก กสจ.

                            8.14 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                            8.15 แจ้งเวียนหนังสือราชการ

                            8.16 งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

                            8.17 ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

                            8.18 ประสานงานระหว่างกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม

                            8.19 เบิกวัสดุอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

                            8.20 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย