นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต


งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

6. นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                            6.1 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย  ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                            6.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                            6.4 การปรับเพิ่มเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

                            6.5 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกกรณี

                            6.6 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

                            6.7 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำทุกกรณี

                            6.8 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                            6.9 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                            6.10 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                            6.11 การรายงานข้อมูลเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบทุกครั้ง หลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

                            6.12 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ

                            6.13 การขอรับเงินรางวัลประจำปี

                            6.14 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

                            6.15 งานบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            6.16 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            6.17 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน / ค่าจ้างประจำปี ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

                            6.18 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานราชการ

                            6.19 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ และขอรับเงิน พ.ต.ก.

                            6.20 งานให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน

                            6.21 การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด HRMS. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                            6.22 งานบันทึกคำสั่งการจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                            6.23 งานจัดทำบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนภายในหน่วยเบิกเดียวกัน หรือข้ามหน่วยเบิก เพื่อรายงาน สพฐ. ดำเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน

                            6.24 งานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

                            6.25 ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                            6.26 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            6.27 ช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย