นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี


งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

7. นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                 7.1 การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                 7.2 การจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                 7.3 การจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานราชการ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                 7.4 งานควบคุมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีถือจ่าย (จ. 18) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                 7.5 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

                 7.6 งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

                 7.4 การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                 7.5 งานจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                 7.6 งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                 7.7 งานขอแก้ไขคำผิด (ชื่อ-สกุล) ในราชกิจจานุเบกษา

                 7.8 งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์

                 7.9 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน / บัตรเหรียญราชการชายแดน

                 7.10 จัดทำและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

                 7.11 จัดทำ และแก้ไขเพิ่มเติมขอมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในระบบฐานข้อมูลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

                 7.12 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

                 7.13 งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูชาวต่างประเทศ

                 7.14 การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

                 7.15 การขออนุญาตลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                 7.16 การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ

                 7.17 ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                 7.18 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 7.19 ช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย