นางอัจฉรา วิเศษ


งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ

  1. นางอัจฉรา วิเศษ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                            4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                            4.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ

                            4.3 งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            4.4 งานจัดทำสถิติข้อมูลบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี และรายงานบัญชีจัด      ชั้นเรียนและการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู

                            4.5 งานจัดทำบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู

                            4.6 งานกำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

                            4.7 งานขอกำหนดอัตราตั้งใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            4.8 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)

                            4.9 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

                            4.10 งานจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา และจัดทำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอัตรากำลังให้แก่หน่วยงานต่างๆ

                            4.11 งานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนในสถานศึกษาและส่งเสริมประสานให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา

                            4.12 งานวิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจำเป็น ความต้องการ ความขาดแคลนเกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา

                            4.13 งานประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา

                            4.14 งานขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง

                            4.15 งานควบคุมทะเบียนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            4.16 งานดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)

                            4.17 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ และที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในสถานศึกษา)

                            4.18 งานจัดสรรอัตรานักเรียนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการเพชรในตม, นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.), โครงการครูมืออาชีพและโครงการครูพันธุ์ใหม่

                            4.19 งานโปรแกรม P-obec ของกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                            4.20 งานโปรแกรม HRMS งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                            4.21 งานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                            4.22 งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ

                            4.23 งานจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ

                            4.24 งานดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                            4.25 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ และที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                            4.26 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ

                            4.27 ดำเนินการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ อกศจ.

                            4.32 ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            4.28 ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มใหม่

                            4.29 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                            4.30 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            4.31 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย