นายพิสิทธิ์ พิทยาวาณิชย์


งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


3. นายพิสิทธิ์ พิทยาวาณิชย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้
                 3.1  ช่วยงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
                 3.2  ช่วยงานควบคุมอัตรากำลังของตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
                 3.3 ช่วยงานสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
                 3.4 ช่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
                 3.5 ช่วยงานย้ายลูกจ้างประจำ การปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวในหน่วยงานการศึกษา
                 3.6 ช่วยงานให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน   สัญญาจ้าง
                 3.7 ช่วยงานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
                 3.8 ช่วยงานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลูกจ้างประจำ
                 3.9 ช่วยงานบรรจุกลับเข้ารับราชการของลูกจ้างประจำ
                 3.10 ช่วยงานขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกรณี
                 3.11 ช่วยงานขอกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 3.12 ช่วยงานขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 3.13 ช่วยงานขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
                 3.14 ช่วยงานการจัดทำประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของกลุ่มบริหารงานบุคคล และประสานกับทุกกลุ่ม/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
                 3.15 ช่วยงานการจัดทำและดูแลเว็ปไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
                 3.16 ช่วยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
                 3.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                 3.18 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 3.19 ช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย