นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค


กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                 1.1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้
1.1.1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1.1.2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
1.1.3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1.1.4. งานธุรการ

                1.2 งานวิทยฐานะ
1.2.1  งานขอให้มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
1.2.2 งานขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1, 2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
1.2.3  งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 1,2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
1.2.4  งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 3) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
1.2.5 ตรวจสอบการดำเนินการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

                1.3 มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลวินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย

                1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อให้งานในกลุ่มบริหารงานงานบุคคล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                1.5 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                1.6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  รายงานผล  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา

                1.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล