แบบฟอร์ม

NEW
ข้อมูล 10 ก.ค.2563
– คำชี้แจง (แบบโรงเรียน)
– 1.แบบโรงเรียน
– 2.แบบพรก.และลูกจ้าง
– 3.แบบสำรวจความต้องการวิชาเอก
(ให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลทั้ง 3 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มต่างๆ
– แบบฟอร์มย้ายครู ว16 ปี 2558
– แบบคำขอมีบัตร
– แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
– แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ
 แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
– แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่ม
–  แบบคำขออนุญาตยืม/ถ่ายเอกสาร ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
–  แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ใบลาออกของข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว
– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว
– ใบลาออกจากราชการ
– แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ