เอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
-การติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-หลักเกณฑ์การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-หลักการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพนักงานราชการ
-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
-ขอเครื่องราช 38 ค.(2)
-ตัวอย่างการกรอกประวัติ ขอ รจพ.
-แนวปฏิบัติในการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
-บัญชีแสดงคุณสมบัติ
-แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี พ.ศ.2562ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  หน่วยงาน/โรงเรียน
-ประกาศคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-หนังสือขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู
-หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ

Attachments

 • 1 (740 kB)
 • 2 (334 kB)
 • 3 (153 kB)
 • 4 (30 kB)
 • 5 (669 kB)
 • 6 (58 kB)
 • 7 (442 kB)
 • 8 (295 kB)
 • 9 (2 MB)
 • 10 (627 kB)
 • 11 (42 kB)
 • 12 (595 kB)
 • 13 (2 MB)