หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานอัตรา
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งเเละเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งเเละเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งเเละเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งเเละเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยะฐานะของผู้ขอมีวิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
-แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยะฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
-ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
-การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว23)
-หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศคกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว26)
-มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

งานสรรหา
-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว 8)
-หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ว 30)
-หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพยักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรื่งการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ว 29)
-รายละเอียดตัวชี้วัดและคะเเนนในการให้ประเมิน
-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26)
-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19)
-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7)
-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 24)
-ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สพป.ระนอง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 5)
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 627)
-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 15)
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
-แนวปฏิบัติในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
-การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย
-การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
-เอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การลาศึกษาต่อ

Attachments