หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


งานสรรหา

-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว 8)
-หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ว 30)
-หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพยักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรื่งการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ว 29)
-รายละเอียดตัวชี้วัดและคะเเนนในการให้ประเมิน
-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26)
-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19)
-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7)
-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 24)
-ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สพป.ระนอง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 6)
-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 5)
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 627)
-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 15)
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 20)
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
-เอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

งานอัตรา
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)
-ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

Attachments