กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

   รวบรวมกฎ ระเบียบ มติครม. หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

   ระราชบัญญัติการจัดซื้้อจัดจ้าง 2560

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ 2560 /กฎกระทรวง 1 2 3 4 5 6 7

   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

   แนวทางการเปิดเผยราคากลาง

   บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนก.พ.61

   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง

   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  New!!

Attachments