พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.ระนอง

  • พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  เป็นประธานพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ และการให้กู้ยืม สพป.ระนอง  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง  จำนวน ๓๒ ทุน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ ระดับอนุบาล จำนวน ๔ ทุน ๆละ ๑,๐๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ ทุน ๆละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๘ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๙ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี จำนวน ๗ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.ระนอง นำไปเป็นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป