กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง พิธีสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

ในช่วงเช้าของวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ. สพป. ยะลาเขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ. สพป. ระนอง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง พิธีสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อจากนั้นผู้อำนวยการเขตได้กล่าวให้โอวาท แก่คณะบุคลากร และลูกจ้างใน สพป. ระนอง ต่อมา นายมนูญ จันทร์สุข เป็นประธานการประชุมเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป. ระนอง ตามดัชนีความโปร่งใส (ตัวชี้วัด) EB1-EB12 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้ารับการประเมินในปีต่อไป ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน