ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระดับ สพท. ที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอุราวรรณ ผู้วานิช ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางเพ็ญณี  แก้วเกื้อกูล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดนโยบาย จุดเน้นในการจัดทำเอกสารข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สพป.ระนอง