ประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยนางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนันท์นภัส สักขาพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาอุทิศ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อชี้แจงการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวบ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และการบริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนประชาอุทิศ ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง