ประชุมคณะทำงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

     ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผนและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564  – 31 มีนาคม 2565) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th  ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพป.ระนอง