ประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมิลผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2565