ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 5 และ เขตตรวจราชการที่ 6 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียนและโครงการโรงเรียนคุณภาพ)