ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ อาคารชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดระนอง

   

   

   

   

ภาพ : นางสาวสุภัคธณิดา รักร่วม เจ้าพนักงานธุรการ

ข่าว : นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน