ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.ระนอง (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30น. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.ระนอง (ปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณในแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

 

ภาพ : นางสาวสุภัคธณิดา รักร่วม เจ้าพนักงานธุรการ

ข่าว : นางสาวถลัชนัน์ อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน