การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3 ปีบริบูรณ์)