ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง