ประชุมรับนโยบายตรวจราชการ และการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมรับนโยบายตรวจราชการ และการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เวลา 09.30 น. ณ ห้อง ตสน.