ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง และโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง