ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564