ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ของ นางสาวทิพากร ชลธาร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินช้าง

 

ชุดที่ 1 สถานะและการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

ชุดที่ 2 การเคลื่อนที่ แรงดัน และประโยชน์ของน้ำ

ชุดที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

ชุดที่ 4 การใช้น้ำอย่างประหยัด

ชุดที่ 5 ส่วนประกอบของอากาศ

ชุดที่ 6 อากาศมีตัวตนสัมผัสได้และมีน้ำหนัก

ชุดที่ 7 อากาศต้องการที่อยู่และเคลื่อนที่ได้

ชุดที่ 8 อุณหภูมิของอากาศ

ชุดที่ 9 ความสำคัญของอากาศ

Attachments